Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ จ.สุโขทัย     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ที่พัฒนาโดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ได้แก่
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้าบ้านคลองกระจง 1 จำกัด สหกรณ์การเกษตรตำบลคลองกระจง จำกัด
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการนำโปรแกรมระบบบัญชี
ไปช่วยในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ และแนะนำการใช้ข้อมูลจากโปรแกรมระบบ
บัญชีในการบริหารงาน เพื่อให้สหกรณ์สามารถเดินงานได้อย่างถูกต้อง โดยกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จะได้ติดตามให้บริการ
ในโอกาสต่อไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional