Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กาญจนบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดกาญจนบุรี     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 นางรุ่งโรจน์ เจิมจรุง หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2558 ของชมรมผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดกาญจนบุรี
พื่อให้คำแนะนำ
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมผู้ตรวจสอบ
กิจการจังหวัดกาญจนบุรี
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
พร้อมกันนี้ ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการ ร่วมกับชมรมผู้จัดการสหกรณ์
จังหวัดกาญจนบุรี และชมรมครูบัญชีอาสาจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดงาน
สังสรรค์ปีใหม่ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงประสานความร่วมมือระหว่างชมรมทั้ง
3 ชมรมของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานที่เป็นที่ปรึกษาของชมรม
เข้าร่วมงาน ได้แก่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional