Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. ภูเก็ต ร่วมประชุมโครงการพัฒนามูลค่าผลผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของยางพารา      เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย
นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
ร่วมประชุม
โครงการพัฒนามูลค่าผลผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของยางพารา โดยธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับส่วนราชการจัดให้มีการพัฒนาความรู้
แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจการเชื่อมโยงธุรกิจ การสร้าง
ประสิทธิภาพตามห่วงโซ่ ตั้งแต่การผลิต การเชื่อมโยงการแปรรูป ตลอดจนการจำหน่าย
ผลิตผล ผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค ณ ห้องประชุมสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดภูเก็ต ถนนหลวงพ่อ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional