Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
คณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์มระดับภาค ลงพื้นที่ประเมินผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด     เมื่อวันที่ 8 - 12 มกราคม 2559 คณะอนุกรรมการคัดเลือกดีเด่นระดับภาค
ลงพื้นที่ประเมินผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด

จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสมศักดิ์ เลขการ จังหวัดจันทบุรี นายบัณฑิต กูลพฤกษี
จังหวัดตราด และนายถนอม ยังเจริญ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อพิจารณาคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่น ระดับภาค จำนวน 1 ราย และเสนอผลการประกวดต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับกรมต่อไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional