Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ปี 2558     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย นางสาวอัญมณี
ถิระสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วมพิจารณาวิสาหกิจชุมชน เพื่อลงพื้นที่ประเมินผลการคัดเลือก
วิสาหกิจชุมชุนดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน
เพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านไร่เก่า ตำบลรำพัน จังหวัดจันทบุรี และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
กลุ่มส่งเสริมการปลูกแคนตาลูป อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อพิจารณาประกวด
เป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับภาค จำนวน 1 วิสาหกิจ และเสนอผลการประกวดต่อ
คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศต่อไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional