Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส. จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธาน
เปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ พ.ศ. 2540 ผ่าน
Web Conference เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้กับบุคลากร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสาร
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการและความสัมพันธ์กับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สิทธิของประชาชน ตามราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีวิทยากร
จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและสำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional