Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.8 ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค     เมื่อวันที่ 8 – 10 มกราคม 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือก
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ระดับภาค
ประจำปี 2558
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลพิจารณาคัดเลือก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้เลี้ยงแพะอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผสมปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพบ้านดินแดง จังหวัดกระบี่
โดยได้รับฟังบรรยายสรุป
จากคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 แห่ง พร้อมซักถามและให้คำแนะนำ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผู้รับการประเมิน
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional