Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ปี 2558 ระดับภาค ครั้งที่ 1/2559      เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่น ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ปี 2558
ระดับภาค ครั้งที่ 1/2559
เพื่อพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการ
บันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ที่ดี และนำเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกต่อคณะทำงานคัดเลือกวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่น เพื่อพิจารณาระดับประเทศต่อไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional