Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.4 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ในฐานะประธานคณะทำงาน
พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค
ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559
เป็นประธาน และร่วมประชุมกับหัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรมแก่เกษตรกร
ดีเด่นของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม
ระดับภาคต่อไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional