Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.8 ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2559    เมื่อวันที่ 8–10 มกราคม 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2559
พร้อมด้วย
คณะอนุกรรมการ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลงานเกษตรกรดีเด่น
สาขาบัญชีฟาร์ม
โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการ ระดับจังหวัด
จำนวน 3 คน ได้แก่ นางนงเยาว์ จันทร์ภักดี จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไพศาล
นิจจันทร์พันธ์ศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายทศภณ เนียมทอง จังหวัดพังงา
ก่อนสรุปผลการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค
ประจำปี 2559 ต่อไป
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional