Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร       เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยจัดอบรมการจัดทำ
บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการอาหารกลางวัน และ
กิจกรรมผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางบัญชีให้แก่ครูและนักเรียน
ที่รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรมต่างๆ จนสามารถจัดทำบัญชี รวมถึงจัดทำรายงานงบ
กำไรขาดทุน และรายการสินทรัพย์ได้
โดยมีครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน จำนวน 4 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
บึงกาฬ จำนวน 3 โรงเรียน รวม 31 คน เข้ารับการอบรม
ณ ทรายเงิน รีสอร์ท
อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional