Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี ร่วมเปิดโครงการอบรมพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร และร่วมปฏิบัติงานตามโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้     เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร และร่วม
ปฏิบัติงานตามโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ เงินรับฝาก
และหุ้น
โดยมี นางมณีวรรณ เครือคุณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็นผู้แทน
และร่วมสอบทานหนี้
โดยได้รับเกียรติจาก นายสรศุกดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์
จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
และนายมาติน วีลเลอร์ เกษตรกรชาว
อังกฤษผู้เป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยการน้อมนำหลักทฤษฎีเกษตรพอเพียง
มาใช้ในการดำเนินชีวิต ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก
เกษตรกรเมืองหนองหาน จำกัด
ณ อาคารเอนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตร
เมืองหนองหาน จำกัด อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional