Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19    เมื่อวันที่ 7 -10 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม

พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศด้านบัญชี
ในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ "เกษตรมาตรฐาน อาหาร
ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาไทย สู่เศรษฐกิจอาเซียน” 

โดยให้บริการสอนแนะการบันทึกบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน การจัดแสดงตุ่มน้ำ
พอเพียงเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ทราบถึงหลักการของความพอเพียงในการใช้จ่าย
ในชีวิตประจำวัน โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันทักษะ
ทางด้านการเกษตร การเสวนาวิชาการด้านการเกษตร การแสดงนิทรรศการต่างๆ
การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยไ
ด้รับเกียรติจาก
นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน
ณ บริเวณ
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional