Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้    เมื่อวันที่ 5-7 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัด
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มจัดทำบัญชีและงบการเงินได้
(Manual)
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบความสำคัญของบทบาทในการ
เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการดำเนินการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสหกรณ์
เข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อนำ
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความรู้
ความเข้าใจประโยชน์ของงบทดลอง และรู้จักวิธีการนำข้อมูลจากงบทดลองไปใช้
ในการบริหารงานของสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงความสำคัญของงบการเงิน
การนำข้อมูลจากงบการเงินไปใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีบุคลากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 11 สหกรณ์
รวม 44 คน ณ โรงแรม
หาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional