Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.ร่วมแบ่งปันความสุขแก่เด็กๆในงาน"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบความสุขเด็กไทยหัวใจเกษตร 13”    เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ 
หน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ภายใต้ชื่องาน"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบความสุขเด็กไทย
หัวใจเกษตร 13”
เพื่อสร้างความสุข ความสนุก ไปพร้อมๆ กับกิจกรรม
องค์ความรู้ต่างๆ ผ่านการแสดง การเล่นเกม พร้อมด้วยบริการอาหาร
เครื่องดื่มและของรางวัลมากมาย ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้จัดไว้ให้แก่เด็กๆ
โดยมี พลเอก ประสาท สุขเกษตร
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดงาน
ร่วมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน
ในสังกัด รวมถึงผู้บริหารจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นายสมปอง
อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย

ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
     ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิดงาน คณะผู้บริหารกระทรวงฯ ได้ร่วมกิจกรรมในบู๊ธ
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม รวมทั้งบู๊ธของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ซึ่งได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้
ผู้ทำบัญชีก้าวสู่การดำเนินชีวิตอย่างพออยู่ พอกิน รู้รายได้ รู้รายจ่าย เป็นการ
บ่มเพาะวินัยทางการเงินเพื่อสร้างเงินออมให้ตนเองและครอบครัว นำไปสู่
การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยภายในบู๊ธ ประกอบด้วย
กิจกรรมสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับเด็ก เกมตอบปัญหาเกี่ยวกับบัญชี
อย่างง่ายและเกมอื่นๆ พร้อมกับแจกของเล่น ของรางวัลมากมาย เพื่อ
ปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการจัดทำบัญชี สร้างวินัยทางการเงิน รู้จักประหยัด
อดออม และเชื่อมโยงสู่ผู้ปกครองให้ริเริ่มจัดทำบัญชีด้วย โดยได้รับ
ความสนใจจากเด็ก เยาวชน รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนที่มาร่วมงาน
เป็นจำนวนมาก
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional