Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.1 ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค     เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นำโดย
คณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ด้านการบริหารจัดการโดยใช้
ข้อมูลทางบัญชี ประจำปี 2558
ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
น้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนาลือ-ท่าชัย จังหวัดชัยนาท
โดยมีการบรรยายสรุปผล
การดำเนินงาน และแนะนำคณะกรรมการดำเนินการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการผลิต เพื่อนำไปประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกต่อไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional