Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
เครือข่ายสหกรณ์และภาคเอกชน เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์     เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากภาคสหกรณ์และภาคเอกชน อาทิ
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท โรงแรมเดอะ
กรีนเนอร์รี่ จำกัด (KU HOME)
และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
เนื่องในโอกาสเข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ณ อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional