Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส.ร่วมเปิดงาน "พม.ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง”ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม     เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน "พม.ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง”
ภายใต้แนวคิด "โอกาส เกียรติ กำลังใจ คนไทยรัก และเกื้อกูลกัน”

ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน
ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
ข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
     ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-26 มกราคม 2559 เวลา
10.00-19.00 น. เพื่อเป็นการมอบความรัก คืนความสุข สร้างคุณค่า และ
มอบโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่ม เป็นการสร้างความสุขจากการให้และ
รับอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นการกระจายสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนรายได้ให้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย
โอกาสที่อยู่ในความช่วยเหลือดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยภายในงานแบ่งการจัดกิจกรรม
ออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 บ้านแห่งความสุข เช่น การจัดแสดง
นิทรรศการ "หัวใจสีฟ้า” รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ การรับจองโครงการ
บ้านยั่งยืน ที่อยู่อาศัยแห่งความสุข โครงการคืนความสุขให้คนคลอง
คืนสายคลองให้คนเมือง พม. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC และการประมูล
สินทรัพย์หลุดจำนำ เป็นต้น โซนที่ 2 This Zone (การสร้างสรรค์และการ
แสดงศักยภาพ) เช่น การแสดงจากนักร้อง นักดนตรีตาบอด From street
to Stars Show การแสดงศิลปะสร้างโลก คนพิการสร้างสรรค์ สินค้านวัตกรรม
สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ คลังปัญญาผู้สูงอายุ และการจดทะเบียนคนพิการ
โซนที่ 3 คุณค่าของคนทุกช่วงวัย เช่น การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเด็กและเยาวชน สินค้าสร้างสรรค์สำหรับเด็ก
เยาวชน และครอบครัว สินค้าผลิตภัณฑ์พื้นเมือง 4 ภาค และการจำหน่าย
สินค้าราคาถูก และโซนที่ 4 ความสุขจากการให้ เช่น การออกร้านจำหน่าย
อาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาสาสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
และนิคมสร้างต้นเอง เป็นต้น
     ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในหัวข้อ
"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้ทางบัญชี” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการ
สร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้รากฐานชีวิตของประชาชน มีความมั่นคง ด้วย
การบริหารจัดการการดำรงชีวิตของตนเองด้วยองค์ความรู้ทางบัญชี โดย
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธ
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสนับสนุนสินค้าของวิสาหกิจชุมชน พร้อม
ชักชวนให้ประชาชนทำบัญชี เพื่อสร้างเสริมวินัยทางการเงินที่ดีด้วย


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional