Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กาญจนบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 13 แห่ง     เมื่อวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แก่โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน จำนวน 13 แห่ง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีสหกรณ์
นักเรียน ให้ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี โดยมีนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 54 คน และครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 13 คน เข้าร่วมโครงการฯ
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
ในโอกาสนี้
ยังได้จัดให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ พร้อมจัดงานสังสรรค์
เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2559
ให้กับเด็กนักเรียนด้วยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional