Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.10 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2559 วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับภาค ปี 2558 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558      เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เป็นประธานกรรมการการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม
ระดับภาค ประจำปี 2559 และประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับภาค ปี 2558
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 และ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขา
บัญชีฟาร์ม และวิสาหกิจชุมชนดีเด่นในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 10 และเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ต่อไป
      ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558
โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ลูกจ้างประจำดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ระดับภาค
ประจำปี 2558 ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 และเสนอชื่อ
เข้ารับการคัดเลือกระดับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 กรุงเทพมหานครติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional