Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
เพื่อซักซ้อม
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2559 กระบวนการทำงานของ
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนา กระบวนการตรวจสอบฐานข้อมูล
ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบเงินกู้ (Cleansing Data) และการบันทึกแผนผล
การปฏิบัติงานผ่านระบบ Intranet ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้ง
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 23 คน ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ด้าน IT ชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional