Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยโสธร จัดอบรมหลักสูตรการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่     เมื่อวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2558 นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด
จัดอบรมหลักสูตรการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและกิจกรรมเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน”
ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านศรีสวัสดิ์ อำเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร และลงพื้นที่ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional