Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการและการบัญชี ปีงบประมาณ 2559    เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวชณิญญา
หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
จัดอบรมหลักสูตร คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน
ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาเจริญ จำกัด ณ โรงเรียนและสหกรณ์กองทุน
สวนยางห้วย-ผักขะยางทองพัฒนา จำกัด และห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร
เซกา จำกัด ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและ
การบัญชี ปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 24 คน 
     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของ
สหกรณ์ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์
กฎหมาย ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชี ระบบการควบคุมภายใน
วิธีการบันทึกบัญชี
ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์นำความรู้ที่ได้รับไปใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่
มวลสมาชิกของสหกรณ์ต่อไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional