Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชัยนาท เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการ "สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการ”   เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท เข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยราชการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 12 /2558 พร้อมทั้ง
เข้ารับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในโครงการ "สร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการ” ระดับดีเลิศ
ในกลุ่มส่วนราชการที่มี
เฉพาะรายจ่ายประจำ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยได้รับเกียรติจาก
นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานมอบรางวัลประกาศ
เกียรติคุณ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชัยนาทติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional