Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครศรีธรรมราช นำโดย นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2559
โดยให้บริการปรึกษาและ
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมีนางวิไล
บัวดำ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อ
ปลูกฝังและสร้างวินัยในการออมด้วยการทำบัญชี ใช้ข้อมูลทางบัญชี
ในการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัวได้
โดยได้รับเกียรติจาก
นายพงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น
ประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก หมู่ที่ 2
ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional