Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์เชียงใหม่
พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2559
โดยมีนายปวิณ
ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดง
าน ณ ที่ว่าการ
อำเภอดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional