Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. ขอนแก่น จัดอบรมกลุ่มอาชีพ/สมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแสนตอ อำเภอน้ำพอง     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดอบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มอาชีพ/
สมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแบบบูรณาการบ้านแสนตอ

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ สามารถจำแนกรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน
รายได้ และค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ สามารถจัดทำบัญชีของตนเอง
และครอบครัว นำไปสู่วินัยทางการเงินและเกิดการออมในอนาคต รวมทั้งให้
คณะกรรมการกลุ่ม ผู้จัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ
บัญชีกลุ่มอาชีพ
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 34 คน ณ ศาลากลางบ้าน
แสนตอ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional