Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.10 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 นำโดย
นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ 10
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาค
เอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์
ให้แก่ฝ่าย
บริหาร และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในพื้นที่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ในสหกรณ์ การมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ร่วมถึงได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ตลอดจนก้าวทันเหตุการณ์ที่น่าจับตามอง
เกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์ในภาวะปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานของสหกรณ์
โดยมี นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 พร้อมด้วยข้าราชการ และข้าราชการ
บำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional