Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์     เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
นำโดย นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร 3 ประสานเพื่อการพัฒนา
สหกรณ์
เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
และผู้สอบบัญชีให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาสหกรณ์ ภายใต้ระบบการ
เตือนภัยเพื่อเฝ้าระวังธุรกิจของสหกรณ์ รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในโครงการฯ และสามารถประสานความร่วมมือในการทำงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับการเตือนภัยทางการเงิน และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานระหว่างสหกรณ์
โดยมีกรรมการฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
และผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จำนวน
39 สหกรณ์ รวม 159 คน เข้ารับการอบรม
ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์
รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ได้เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์
ต้นแบบ ณ สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional