Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สมุทรปราการ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่1/ 2559 ประจำเดือนธันวาคม     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
นำโดย นางสาวสาวภา พร้อมมูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2559 และโครงการหน่วย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ให้
ประชาชนจังหวัด
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน ผู้นำชุมชน
และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างวินัยทางการเงิน
โดยได้รับเกียรติจากนายสยาม
ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ วัดใหญ่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional