Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร ผู้จัดการ/คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย
นางสาวอัญมณี ถิระสุทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ จัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืช
เศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร ผู้จัดการ/
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมพัฒนาพืชเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำแนะนำ
เกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
ระบบการควบคุมภายในที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่สหกรณ์ควรรู้เพื่อระวัง
ป้องกัน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฎิบัติงาน
ระหว่างสหกรณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์
โดยมีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน
ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
     ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2558 โดยมี
ผู้จัดการ/คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 72
สหกรณ์ รวม 144 คน เข้ารับการอบรม

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional