Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยโสธร สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
นำโดย นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ยโสธร
ร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ
ด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โดยให้ความรู้
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่ว
ไป
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมี
นายบุญธรรม เลิศสุขขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional