Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยโสธร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการใช้โปรแกรมระบบสินค้า Inventory version 2.2     เมื่อวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการใช้โปรแกรมระบบสินค้า Inventory
version 2.2
แก่พนักงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ยโสธร จำกัด
จำนวน 13 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน
ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Inventory
version 2.2 สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารสินค้าคงคลัง มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี และตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมูลได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
เป็นการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ในการรองรับนโยบายรัฐบาลในการใช้สหกรณ์
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับ
การอบรมและวิทยากร พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ให้ใช้โปรแกรม
ระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Inventory version 2.2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional