Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยโสธร เข้าร่วมเวทีแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย
นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
เข้าร่วมเวที
แบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโครงการพัฒนา
พื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 11 ตำบลค้อเหนือ
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional