Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ      เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ วัดเกาะลอย
ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน 
     ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ได้ให้คำปรึกษาแนะนำ
การจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียงและบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกร เยาวชน
และประชาชนผู้ที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพ
ให้สามารถดำรงชีวิตเองได้เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional