Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท. 8 จัดประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
นำโดย นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 8
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสหกรณ์
ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์

เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ที่จ้าง
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อให้ทราบนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานสหกรณ์ หลักธรรมาภิบาลกับการ
ดำเนินกิจการสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตลอดจนสัญญาณเตือนภัยที่น่าจับตามอง พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่างกัน เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย
และเป็นแนวทางการบริหารงานของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีผู้เข้าประชุมสัมมนา จำนวน 40 คน ณ ห้องมรกต โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2558ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional