Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ      เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และ
บัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำด้านบัญชีแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน
โดยมี
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน

ณ วัดโพธิ์ศรีโคกจาน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional