Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น สอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินโครงการศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ อำเภอสีชมพู      เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นางวันดี รองศักดิ์ นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ และนางพนารัตน์ หาชานนท์
นักวิชาการตรวจบัญชีปฏิบัติการ
จัดโครงการอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินโครงการศิลปาชีพ หลักสูตร "การสอนแนะการจัดทำบัญชี
รายรับ - รายจ่ายในครัวเรือนและการคิดต้นทุนจากอาชีพของเกษตรกร"
เพื่อเป็น
การสร้างวินัยทางการเงินและส่งเสริมการออม ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรโครงการ
ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านใหม่โสกส้มกบ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านใหม่โสกส้มกบ
ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional