Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม ACLช่วยตรวจสอบบัญชีที่พัฒนาโดยเอกชนรายที่ 2     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม ACL
ช่วยตรวจสอบบัญชีที่พัฒนาโดยเอกชนรายที่ 2
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการสอบบัญชี ด้วยคอมพิวเตอร์ได้รับความรู้
และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบระบบบัญชีสหกรณ์
รวมทั้ง
การวิเคราะห์ผล ที่ได้จากการตรวจสอบ และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ระหว่าง ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร
โดยมีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม ณ
ห้องประชุม อาคาร 4
ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2558

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional