Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของสหกรณ์"     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นายประสิทธ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การควบคุมและการสร้างภูมิคุ้มกันการบริหารจัดการ
สหกรณ์ (เทคนิคการอ่านงบทดลอง/งบการเงิน สำหรับผู้บริหาร) และหัวข้อ "การ
ควบคุมและการสร้างภูมิคุ้มกันการบริหารจัดการสหกรณ์ (การบริหารความเสี่ยง) ใน
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน
ของสหกรณ์" โดยมีกรรมการสหกรณ์การเกษตร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี
และจังหวัดหนองบัวลำภู รวม 20 สหกรณ์ จำนวน 50 คน เข้าอบรม ณ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional