Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. ขอนแก่น ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีและทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีรับ-
จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ การฝึกปฏิบัติการจดบันทึกบัญชีและการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกันในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี และเกิดการสร้างเครือ
ข่ายในการทำงานร่วมกัน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านดอนหัน ตำบลบ้านฝาง อำเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional