Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร อบรมสอนแนะกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตรอบรมสอนแนะ
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ความรู้ ความเข้าใจวิธี
การจดบันทึกบัญชี สำหรับโครงการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน พร้อมทั้งฝึกนิสัยการมีวินัยทางการเงิน รู้จักเก็บออม เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและสังคม โดยมีครูและนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ใน
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เข้าอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียน
บ้านศุภชัย ตำบลคึมชาติ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional