Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท. 4 จัดอบรมหลักสูตร ผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่องการบริหารจัดการข้าวของสหกรณ์การเกษตร     เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นำโดย
นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
 
เป็น
ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืช
เศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร ผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนิน
การสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่องการบริหารจัดการข้าวของสหกรณ์การเกษตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยและในกลุ่มอาเซียน ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการ
บัญชีของสหกรณ์ ตลอดจนระบบควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยง พร้อมแลก
เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างสหกรณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายใน
การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 147 คน ณ ห้องวนารมย์
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional