Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครนายก จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานเปิดตัว (kick off) มาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ว ปี 2558/59     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมกับ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดนครนายก
จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานเปิดตัว (kick off) มาตรการแก้ไข
ปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจ
ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง และปลูกฝัง
การมีวินัยด้านการเงินที่ดี
โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก เป็นประธานเปิดงาน
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลองครักษ์ อำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายกติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional