Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน แก่นักเรียน กศน.ตำบลห้วยแก้ว     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย
นางสายฝน กิติบุตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมสอนแนะการ
จัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชี
ที่ถูกต้อง สามารถจัดทำบัญชี รู้รายรับ รายจ่ายของตนเอง เป็นแนวทางในการวางแผน
ด้านการเงิน ตลอดจนสร้างวินัยทางการเงินที่ดีและนำไปสู่การออม โดยมีนักเรียน กศน.
ตำบลห้วยแก้ว จำนวน 23 คน เข้ารับการอบรม ณ บ้านสันป่าส้าน หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional