Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ "การจัดทำบัญชีฟาร์ม/ครัวเรือนและวิเคราะห์ประโยชน์และความคุ้มค่าทุน”     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ร่วมเป็นวิทยากร
ให้ความรู้
ในหัวข้อ "การจัดทำบัญชีฟาร์ม/ครัวเรือนและวิเคราะห์ประโยชน์และความ
คุ้มค่าทุน” ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2559
ในหลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ซึ่งจัดโดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม เพื่อสอนแนะเกษตรกรให้สามารถลงบัญชี
ได้อย่างถูกต้อง รู้รายรับ รู้รายจ่าย เกิดการวางแผนในการประกอบอาชีพ สร้างวินัยที่ดี
ทางการเงิน นำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional