Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. ระนอง ร่วมประชุมภาคเครือข่ายคณะทำงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (มังคุด) ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
ร่วม
ประชุมภาคเครือข่ายคณะทำงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (มังคุด) ระดับ
จังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานโครงการประจำปี 2559
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ)
ปี 2559 (มังคุด) จังหวัดระนอง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (มังคุด) หมู่ที่ 3 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional