Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง ร่วมประชุมภาคเครือข่ายคณะทำงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (มังคุด) จ.ระนอง     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
นางสาวปวีณา เผือกเจริญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ
ร่วมสอนแนะการจัดทำ
บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน
ในหลักสูตรโครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2559
เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านธรรมนูญ
จันทร์ภักดี หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional