Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(แปลงต้นแบบ) จ.เชียงใหม่    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย
นางสาวนิตยา สุขเกษม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมประชุม
คณะทำงานตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
สินค้าเกษตร ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ)
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสิทธิพงษ์ ขำเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional