Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางทองม้วน
ศิริสำรองรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม
เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหา การผลิตการเกษตร
ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือ
กันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร
ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นครพนม ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางการบัญชี การบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในการเปิดงาน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional